Privacyverklaring


Free Mindset is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.freemindset.nl
Rotterdam
Telefoon 06 40033288

Marlies van der Meer is de Functionaris Gegevensbescherming van www.freemindset.nl
Zij is te bereiken via m.vandermeer@freemindset.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Free Mindset verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Emailadres
 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt via correspondentie of telefoon
   

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Free Mindset verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het voeren van een intake gesprek en voor de inschrijving
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit gewenst is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Free Mindset verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor een declaratie bij werkgever of ziektekostenverzekering, of belastingaangifte.
 • Gegevens over gezondheid worden uitsluitend gebruikt voor het voorbereiden van trainingen; deze gegevens worden niet met een andere partij gedeeld.


Geautomatiseerde besluitvorming
Free Mindset neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik de persoonsgegevens bewaar
Free Mindset bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld zoals facturering, boekhouding en belasting. Evaluaties worden alleen gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Free Mindset verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend wanneer dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Free Mindset verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan derden met jouw nadrukkelijke schriftelijke toestemming.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de trainingen hieronder vallen ook workshops en stiltedagen die Free Mindset verzorgt.​

Aanmelding
Aanmelding voor een training vindt plaats door het aanmeldformulier volledig in te vullen en te verzenden, of door inschrijving via mail. Jouw inschrijving is definitief wanneer je een bevestigings e-mail van Free Mindset hebt ontvangen waarin staat dat je bent ingeschreven voor de betreffende training. 

Betalingsvoorwaarden
De betaling van de training gebeurt nadat je een factuur van mij hebt ontvangen.
De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien je de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behouden wij het recht de gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Jouw betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.
Wanneer je wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld van jouw werkgever), vernemen wij dit graag zo snel mogelijk. 

Annulering
Wanneer je jouw inschrijving voor een training wilt annuleren, dien je rekening te houden met de volgende annuleringskosten:

 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
 • Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stem je ermee in dat je afziet van de bedenktijd.
 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training zijn geen kosten verschuldigd.
 • Bij annulering vanaf 27 dagen voor de startdatum van de training ben je het gehele bedrag verschuldigd.
 • Annulering dient per mail te gebeuren (m.vandermeer@freemindset.nl).
 • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet ingehaald worden vanwege het karakter van de trainingen.
 • In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt Free Mindset zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip cq. de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.


Vertrouwelijkheid
Alle persoonlijke informatie die in het kader van een training door deelnemers aan Free Mindset wordt verstrekt, valt onder het beroepsgeheim van de trainer. Deze informatie wordt volgens de geldende standaarden van de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN) behandeld.

Auteursrecht en eigendom
Lesmaterialen mogen met bronvermelding aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.​

Klachten
Geschillen worden afgehandeld volgens de klachtenregeling van Free Mindset. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt de klachtenregeling van de beroepsvereniging voor mindfulnesstrainers van kracht. Deze is te vinden op de website van de beroepsvereniging voor Mindfulnesstrainers, de VMBN

Aansprakelijkheid
Free Mindset kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

Klachtenregeling

Free Mindset streeft voortdurend naar tevredenheid van haar klanten. Mocht je een klacht hebben, dan zal deze serieus en vertrouwelijk behandeld worden. Het is de intentie om met de indiener van de klacht in gesprek te gaan en indien mogelijk een passende oplossing te zoeken.

Hieronder volgt de klachtenprocedure die Free Mindset zal doorlopen bij het behandelen van jouw klacht: 

 • Indien je een klacht hebt kun je deze mailen: m.vandermeer@freemindset.nl, met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en de omschrijving van de klacht.
 • Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld door Marlies van der Meer van Free Mindset.
 • Na ontvangst van de klacht, deelt Free Mindset binnen 7 dagen mee dat zij een klacht heeft ontvangen en verdiept zij zich in de oorzaak en de aard van de klacht.
 • Binnen 14 dagen neemt Free Mindset contact met je op.
 • Binnen 14 dagen na dit contact neemt Free Mindset een besluit en deelt dit mee aan de indiener van de klacht.
 • Als de indiener van de klacht het besluit accepteert, worden er afspraken gemaakt over het structureel oplossen van de betreffende klacht.
 • Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg volgens de klachtenregeling van Free Mindset. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt de klachtenregeling van de beroepsvereniging voor mindfulnesstrainers van kracht. Deze is te vinden op de website van de beroepsvereniging voor Mindfulnesstrainers de VMBN
 • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard.

Bedrijfsinformatie

KvK nummer: 70470940
BTW nummer: 179086467B01